BnK Solution participates in SODEC - Japan IT Week Spring 2023

featured-image

Japan IT Week Spring

“Japan IT Week” - Japan's largest annual event consisting of 5 editions on various topics in the IT industry held 5 times a year. In particular, "Japan IT Week Spring" is the largest-scale event, attracting a large number of participants. 

Software and Application Development Exhibition - SODEC

“SODEC Exhibition” - The event is within the framework of Japan IT Week Spring. This event is held in parallel with 10 other exhibitions on many technology fields such as: AI & Business Automation, Sales Digital Transformation, IoT Solutions, Cloud & BPR, Data Center & Storage, Embedded & Edge Computing Expo, etc. creating great opportunities for Vietnamese businesses to access the market, expand business cooperation with Japanese and international partners. At the booths, each enterprise will organize activities to introduce specific products to consumers, consult - chat to capture the needs and information of new customers in the future. 

SODEC Spring 2023 will take place from April 4 to 7, 2023 at Tokyo Big Sight International Exhibition Center, Tokyo, Japan. 

BnK Solution and a delegation of 30 Vietnamese enterprises participated in the Japan IT Week Spring 2023 in Tokyo, Japan.

Participating in the SODEC exhibition is an annual trade promotion activity chaired by VINASA, with financial support from the Trade Promotion Department - Ministry of Industry and Trade. The annual program has the participation of a large number of Vietnamese businesses and is an effective trade promotion program, opening many cooperation opportunities for Vietnamese businesses with Japanese partners in the IT field. 

Coming to SODEC, BnK Solution is ready to exchange and introduce advanced technology solutions such as AI, IoT... and software development that it holds. 

From the time of establishment until now, besides developing the domestic market, BnK Solution has always aimed to expand to exploit the Japanese market. Therefore, participation in the exhibition SODEC - Japan IT Week Spring 2023 helped to connect and bridge the gap between BnK Solution & Japanese technology companies. At the same time, this is also an important step to help BnK Solution promote its brand and bring Vietnamese businesses to the world. 

Watch now >>> BnK Solution at Japan IT Week 2023

Contact Us | BnK solution 

--------------------------

BnK Solution tham gia triển lãm SODEC - Tuần lễ CNTT Nhật Bản mùa xuân 2023 

Tuần lễ CNTT Nhật Bản Mùa Xuân

“Tuần lễ CNTT Nhật Bản” - Sự kiện thường niên lớn nhất Nhật Bản bao gồm 5 phiên bản về các chủ đề khác nhau trong ngành CNTT được tổ chức 5 lần trong 1 năm. Trong đó, “Tuần lễ CNTT Nhật Bản Mùa Xuân” là sự kiện có quy mô lớn nhất, thu hút đông đảo các đại biểu tham gia. 

Triển lãm Phát triển Phần mềm và Ứng dụng - SODEC

“Triển lãm SODEC” - Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ CNTT Nhật Bản Mùa Xuân (Japan IT Week Spring). Sự kiện này được tổ chức song song cùng 10 triển lãm khác về nhiều lĩnh vực công nghệ như: AI & Business Automation, Sales Digital Transformation, IoT Solutions, Cloud & BPR, Data Center & Storage, Embedded & Edge Computing Expo, … tạo ra cơ hội rất lớn để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, mở rộng hợp tác kinh doanh với các đối tác Nhật Bản và quốc tế. Tại các gian hàng mỗi Doanh nghiệp sẽ tổ chức những hoạt động giới thiệu sản phẩm đặc trưng đến người tiêu dùng, tư vấn – trò chuyện để nắm bắt nhu cầu và thông tin các Khách hàng mới trong tương lai. 

SODEC Spring 2023 diễn ra từ ngày 04 đến ngày 07/04/2023 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Tokyo Big Sight, Tokyo, Nhật Bản. 

BnK Solution cùng đoàn 30 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Tuần lễ CNTT Nhật Bản Mùa Xuân 2023 tại Tokyo, Nhật Bản. 

Tham gia triển lãm SODEC là một hoạt động xúc tiến thương mại thường niên do VINASA chủ trì, được sự hỗ trợ kinh phí từ Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương. Chương trình hàng năm có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và là chương trình xúc tiến thương mại hiệu quả, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Nhật Bản trong lĩnh vực CNTT. 

Đến với SODEC, BnK Solution sẵn sàng trao đổi và giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến về dịch vụ công nghệ và phát triển phần mềm mà mình đang nắm giữ.

Từ thời điểm mới thành lập cho đến nay, bên cạnh việc phát triển thị trường trong nước, BnK Solution luôn nhắm đến mục tiêu mở rộng khai thác thị trường Nhật Bản. Vì vậy, việc tham gia triển lãm SODEC - Japan IT Week Spring 2023 đã giúp kết nối và thu hẹp khoảng cách giữa BnK Solution & Các công ty công nghệ Nhật Bản. Đồng thời đây còn là bước tiến quan trọng giúp BnK Solution quảng bá thương hiệu và đưa doanh nghiệp Việt tiến ra ra toàn cầu. 

Contact Us | BnK solution 

How can we help you? Contacts Us